Tag Archive: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ต.ค.
16

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
07

โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

มิ.ย.
18

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »