Tag Archive: การพัฒนาหลักสูตร

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ก.ค.
10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »