Tag Archive: การเตรียมความพร้อม

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

มี.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »