Tag Archive: ขอแสดงความยินดี

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Share

ก.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็น กรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

Share

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

ก.พ.
02

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

มิ.ย.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017)

Share

ก.พ.
21

ขอแสดงความยินดี

Share

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Share

ก.พ.
10

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ. …

Continue reading »

ก.พ.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

ก.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ เตวิยะ ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Older posts «