Tag Archive: คัดเลือก

เม.ย.
05

การสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

ส.ค.
18

โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »