Tag Archive: ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ก.ค.
02

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ก.ค.
01

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ส.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Share

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
11

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ก.ค.
13

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง …

Continue reading »

ก.ค.
06

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Share