Tag Archive: ต้อนรับ

ต.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI

  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา …

Continue reading »

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

พ.ย.
22

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof.Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »

พ.ย.
14

การประชุมหารือกับ Hokkaido University เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัย การออกสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
14

คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NPUST

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading »

ธ.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธั …

Continue reading »

ก.ย.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »

Older posts «