Tag Archive: ทดสอบ

มิ.ย.
05

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

พ.ค.
23

โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่า …

Continue reading »

เม.ย.
07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาส …

Continue reading »