Tag Archive: บัณฑิตพันธุ์ใหม่

ก.พ.
16

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิช …

Continue reading »

พ.ค.
24

โครงการประชุมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »