Tag Archive: พัฒนาบุคลากร

เม.ย.
28

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโคร …

Continue reading »

เม.ย.
21

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒ …

Continue reading »

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »