Tag Archive: พัฒนาหลักสูตร

ก.พ.
20

การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

20200220EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย เรืองวารี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพิ่มเติมและตัววัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) ตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) และทิศทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรในปี 2564 ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97231   Share

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190718Math_38

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กอบกุล ปราบประชา ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ดร.อัมริสา จันทนะศิริ ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81582 Share

เม.ย.
03

โครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​

20190403physicsTECH

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​ โดยมี ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองน้ำ ประธานหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัวหน้าภาควิชาการศึกษา มทร.ธัญบุรี และ รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75837 Share

เม.ย.
09

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20180409AppChem_02

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 3. ดร.จิรศักดิ์ ตรีพรหม จากบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 217 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »