Tag Archive: พัฒนาหลักสูตร

ก.พ.
20

การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจ …

Continue reading »

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

เม.ย.
03

โครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

เม.ย.
09

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ …

Continue reading »