Tag Archive: ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

มิ.ย.
21

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
12

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ธ.ค.
27

การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และ …

Continue reading »

เม.ย.
05

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณ …

Continue reading »