Tag Archive: ระดับบัณฑิตศึกษา

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

มิ.ย.
24

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
01

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

ส.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Share

มิ.ย.
27

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิ …

Continue reading »