Tag Archive: วิทยาการคอมพิวเตอร์

ก.ค.
02

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

ธ.ค.
04

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

บริษัท CDG ในเครือ CDG Group เข้าเยี่ยมแ …

Continue reading »

มี.ค.
30

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ก.ย.
20

โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นค …

Continue reading »