Tag Archive: ศิษย์เก่า

ธ.ค.
16

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Share

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ก.ค.
05

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ป …

Continue reading »

ก.ย.
20

โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นค …

Continue reading »