Tag Archive: ศึกษาดูงาน

ม.ค.
10

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิกา …

Continue reading »

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสา …

Continue reading »

ก.ค.
18

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจั …

Continue reading »

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
05

สาขาชีววิทยาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและการขยายพันธุ์ปลานิล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์ และนัก …

Continue reading »

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเคมี ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาเคมี ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาด …

Continue reading »

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

ก.พ.
09

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเบียร์

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.อารณี โชต …

Continue reading »

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธั …

Continue reading »

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Older posts «