Tag Archive: สมรรถนะ

ก.ค.
18

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

เม.ย.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรประเภท Non-Degree)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
06

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

มิ.ย.
05

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

เม.ย.
07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาส …

Continue reading »