Tag Archive: สหกิจศึกษา

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
08

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

ส.ค.
07

ประชุมหารือกับศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
15

ต้อนรับประธานที่ปรึกษา Chinese Abroad Study Center (CASC) ในการเจรจาเรื่องการออกฝึกสหกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
11

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิ …

Continue reading »

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยา …

Continue reading »

มี.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

ม.ค.
29

บริษัท สยามชานิการีพิตติ้งส์ จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

นางสาวสุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการ …

Continue reading »

พ.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

นายประวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก …

Continue reading »

Older posts «