Tag Archive: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Share

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ก.พ.
28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณ …

Continue reading »

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ส.ค.
03

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

พ.ย.
12

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนั …

Continue reading »

Older posts «