Tag Archive: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ส.ค.
27

งานทำบุญสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

ส.ค.
08

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

ก.ค.
18

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศา …

Continue reading »

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Share

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ก.พ.
28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณ …

Continue reading »

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Older posts «