Tag Archive: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ก.ค.
04

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ต.ค.
11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ …

Continue reading »

ก.พ.
24

การแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ม.ค.
25

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำเสนอการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สมองกลด้วยโมเดล Gundam Unicorn

ร้าน​ ARKADIA (A.K.D Gundam) ได้ให้การสน …

Continue reading »

ต.ค.
20

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

พ.ค.
06

สัมมนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

เม.ย.
10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเดินทางไปดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ส.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเต …

Continue reading »

ก.ค.
07

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Older posts «