Tag Archive: สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ก.ค.
18

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

มิ.ย.
25

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิตประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์แล …

Continue reading »

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
06

ทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิช …

Continue reading »

เม.ย.
24

โครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

พ.ย.
09

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิช …

Continue reading »

ก.ย.
04

“Stat : Sci : Rmutt” Meeting Statistic 2014

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนั …

Continue reading »

ก.ค.
05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Older posts «