Tag Archive: หนองเสือ

ก.ค.
23

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

ม.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจ …

Continue reading »

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ …

Continue reading »