Tag Archive: เกษตรอินทรีย์

ก.ค.
23

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

ต.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI

  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา …

Continue reading »

ส.ค.
01

ภาควิชาเคมีอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง ให้แก่ชุมชน ต. คลองสี่

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

ก.ค.
24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ปร …

Continue reading »