Tag Archive: เตรียมความพร้อม

ก.ค.
18

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศา …

Continue reading »

ก.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.พ.
29

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ …

Continue reading »

ก.ค.
03

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำส …

Continue reading »

มิ.ย.
21

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิ …

Continue reading »

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศา …

Continue reading »

ธ.ค.
28

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

ดร.เดี่ยว อภัยราช และ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ท …

Continue reading »

มี.ค.
11

โครงการ “การพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาเข้า …

Continue reading »