Tag Archive: เยี่ยมชม

ก.ย.
09

คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) สวทช.

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิ …

Continue reading »

ม.ค.
10

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิกา …

Continue reading »

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถา …

Continue reading »

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสา …

Continue reading »

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand

อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 …

Continue reading »

เม.ย.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่าย …

Continue reading »

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ก.ค.
29

คณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบ …

Continue reading »

ธ.ค.
19

หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »