Tag Archive: โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

เม.ย.
05

การสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

มี.ค.
31

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »