Tag Archive: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ส.ค.
18

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการ …

Continue reading »

ส.ค.
18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จัดบรรยายและกา …

Continue reading »

ส.ค.
18

การบรรยายเรื่อง การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยนวัตกรรมชีวภาพ และ การปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายเรื่ …

Continue reading »

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการป …

Continue reading »

ส.ค.
26

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 ตำ …

Continue reading »

ส.ค.
10

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมช …

Continue reading »

ส.ค.
29

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงก …

Continue reading »