Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มิ.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ม.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.สุทธวรรณ สุพร …

Continue reading »

ก.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

ก.ย.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6)

คณะวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบ …

Continue reading »

พ.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

พ.ค.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายส …

Continue reading »

พ.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Older posts «