Tag Archive: โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

ก.ย.
26

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ส.ค.
30

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ส.ค.
27

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ส.ค.
15

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงาน”

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ส.ค.
08

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนั …

Continue reading »

ก.ค.
20

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

เจ้าหน้าที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

ก.ค.
05

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญ …

Continue reading »