Tag Archive: โรงเรียนวัดไผ่ดำ

ก.ย.
25

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ธ.ค.
25

ค่ายอิคคิวซัง 2 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร “ประจำปีการศึกษา 2562

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษ …

Continue reading »

ต.ค.
24

ค่ายอิคคิวซัง 1 ประจำปี 2562 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี …

Continue reading »

มี.ค.
08

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิกา …

Continue reading »

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »