Tag Archive: CNA 2019

ต.ค.
01

ขยายเวลาส่งผลงาน การประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

จอใน

วันปิดรับการส่งบทคัดย่อ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562 วันปิดรับการส่งบทความฉบับเต็ม 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562 วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทคัดย่อ 20 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2562 วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทความฉบับเต็ม 31 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 10 พฤศจิกายน 2562 Early Registration & Payment Deadline 30 กันยายน 2562 Late Registration …

Continue reading »

ก.ย.
12

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

bannerCNA

Share