Tag Archive: CNA 2019

พ.ย.
29

งานประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะห์ Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และว …

Continue reading »

ต.ค.
01

ขยายเวลาส่งผลงาน การประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

วันปิดรับการส่งบทคัดย่อ 30 กันยายน 2562  …

Continue reading »

ก.ย.
12

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

Share