Tag Archive: NPTU

ต.ค.
07

คณาจารย์จาก National Pingtung University (NPTU) ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยกับหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิ …

Continue reading »

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศา …

Continue reading »

ม.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ธ.ค.
06

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองยุทธศาส …

Continue reading »