Tag Archive: SAR

มิ.ย.
11

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

พ.ค.
07

โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

ธ.ค.
14

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหล …

Continue reading »

ส.ค.
17

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แ …

Continue reading »

ส.ค.
16

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ …

Continue reading »

ก.ค.
04

โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

ต.ค.
27

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศ …

Continue reading »

ก.ย.
14

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
10

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศ …

Continue reading »

พ.ค.
29

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการต …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts