ก.ย.
12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20190726-king10

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ระบบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.ค.
16

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)

2019-10-16sar_33ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้เชิญหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92014

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการห้อง Discussion Room

posterDiscussion

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงาน The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019)

2019-10-12ICWRDEP 2019_03ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในหัวข้อเรื่อง “Bioenergy Production from Waste and Biomass with Microbes for Sustainable Development” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019) “Multi-Perspective on Water-Related Challenges” ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ณ Faculty of Engineering, Brawijaya University, Indonesia และได้เข้าพบพูดคุยเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำงานวิจัยร่วมกัน กับอธิการบดี Professor Benjamin L. Pecayo และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwest Samar State University ประเทศฟิลิปินส์ และ Assoc. Prof. Dr. Muzamir Bin Hasan มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92005

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Jitarsa2019

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI Program Workshop on Basic Agriculture, Food Crops and Animal Science ประกอบไปด้วย 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธาณรัฐอินโดนีเซีย สาธารรัฐเกาหลี ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์และงานวิจัยด้านข้าวของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ของคุณผจญ หวังชม จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91960

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

Naris-Assistant dean

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

2019-10-08MOUผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ในการลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบ Guidewire ที่ใช้งานทางการแพทย์ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ทีมนักวิจัยในโครงการเข้าร่วมในการลงนาม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91926

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

2019-10-08coopsci_40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91865

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
07

คณาจารย์จาก National Pingtung University (NPTU) ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยกับหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

2019-10-07NPTUผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์จาก National Pingtung University (NPTU) ประกอบด้วย Assistant Prof. Dr. Ping -Huan Kuo และ Associate Prof. Dr. Rong-Mao Lee ร่วมกับหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91857
Print Friendly, PDF & Email

Older posts «