ส.ค.
09

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190612graduate

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุพัตตรา อาษาวิเศษ (151.4 KiB, 15 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562

20190809 laboratory safety_04ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมในการชี้แจงของ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต หัวหน้าโครงการแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในเรื่องขั้นตอนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86219

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสิงหาคม

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

20190807Bioสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม” ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาและศิษย์เก่า ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85169

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

ประชุมหารือกับศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC)

20190807CASCผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมประชุมหารือกับผู้ประสานงานจากศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC) เพื่อพูดคุยเรื่องการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรความร่วมมือ รวมถึงการให้นักศึกษาได้มีโอกาศเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เสริมความรู้นอกจากภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85159

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

Technical University of Liberecผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ (สหกิจศึกษาต่างประเทศ) ณ Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2562

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซ้อมย่อยคณะ ซ้อมย่อยรวม รับจริง

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ในโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM+Leadership Week China and Thailand 2019

SleepyTeamSearchingTeamNeverTooYoung toLead

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

20190806sciดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85280

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ค่ายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

20190806Fablabคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันทร์ เทียบสอนไชย และ อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84656

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts