ธ.ค.
08

แนะนำอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำฝ่ายบริหารและวางแผน

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
07

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจัดทำโครงการจัดสร้างห้องศิลป์ภาษา โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนกฤษณเวฬุ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนวัตกร” พร้อมทีมงานและนักศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม และนำเสนอการประดิษฐ์โครงงานต่างๆ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102699

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาในหัวข้อ “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี” ในโครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของแต่ละคณะฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103061

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “พ่อของฉันดีที่สุด” และรางวัลการประกวดโครงการนวัตกรรมชิ้นงานการคัดแยกขยะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 4 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102891

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับเป็นศิษย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรม “พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับเป็นศิษย์” ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มาร่วมในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102943

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติวัฒน์ ปราเปรม นายปรมินทร์ เหลืองอมรศักดิ์ นายโสภณ เงินสว่าง และนายนฤสรณ์ วัฒนพิพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเดชดำรง จรรยา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ ประเภท นวัตกรรมกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ หัวข้อ “นวัตกรรมคัดแยกขยะอัจฉริยะเพื่อเก็บแต้มแลกชั่วโมงกิจกรรม” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102861
Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
01. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ59.9 KiB66
02 กำหนดการโครงการอบรม61.0 KiB168

แบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2549 4158 หรือ
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น โทร. 0 9582 55469
Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาชั้นปี 3 เข้าเยี่ยมชม Huawei ASEAN Academy ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม9 ชั้น 39 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103062
Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts