มิ.ย.
18

รายการชัวร์ก่อนแชร์ เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

Sure&sharing

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

อบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ สาขาวิชาชีววิทยา

 

 

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเริ่มเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา โดยในช่วงเช้าจะเป็นฟังบรรยายจาก อาจารย์ มานิดา โชรัมย์ และหลังจากนั้นก็แยกย้ายมาเรียนรู้การปฏิบัติจริงกับกล่องจุลทรรศน์ โดยให้รุ่นพี่ประกบสอนรุ่นน้อง เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องโดยมีอาจารย์คอยช่วยเหลือ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78049

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาสาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

20190617FabLabมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาสาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 33 คน ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78043

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

201905021Grad

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ทองดี (144.6 KiB, 20 downloads)
Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมวิไล

20190615FabLab_02มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมวิไล​ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78006

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

การประชุมวิพากษ์รอบสุดท้ายหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190615sciผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์รอบสุดท้ายหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบ WIL ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้
ผู้ทรงคุณวุฒิไแแก่
1. คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ HUAWEI TECHลNOLOGY 
2. รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา KMITL
3. รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78135

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

Registration1-62ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA62111107.5 KiB29
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA61111107.5 KiB28
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA60111108.4 KiB20
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA59111107.1 KiB21

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62111108.0 KiB24
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62112107.5 KiB28
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61111108.5 KiB27
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61112108.4 KiB23
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60111108.5 KiB22
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60112108.8 KiB18
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59111106.3 KiB19
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59112106.3 KiB18

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62111128.3 KiB24
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62112128.3 KiB18
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61111108.3 KiB26
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61112110.7 KiB21
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60111128.2 KiB20
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60112105.7 KiB17
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59111108.8 KiB21
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59112108.8 KiB16

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH62111107.9 KiB18
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH61111107.8 KiB18
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH60111108.5 KiB16
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH59111107.9 KiB16

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST62111107.6 KiB25
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST61111108.6 KiB20
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST60111108.4 KiB24
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59111107.3 KiB18
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59112107.3 KiB21

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62111107.8 KiB43
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62112107.6 KiB26
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62113108.0 KiB25
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61111107.3 KiB108
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61112107.2 KiB96
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61113107.3 KiB68
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60111110.4 KiB48
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60112107.3 KiB36
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59111106.5 KiB33
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59112109.0 KiB28

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62111107.3 KiB36
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62112107.1 KiB26
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62113107.0 KiB26
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61111106.9 KiB72
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61112107.9 KiB78
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61113108.0 KiB54
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60111107.6 KiB75
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60112107.6 KiB85
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59111107.1 KiB46
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59112107.1 KiB45

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT60121113.3 KiB34
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT59121108.1 KiB32

ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคศตวรรษที่ี 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77857

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

20190614Datasciคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77839

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190614AppBio_06คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77825

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts