มิ.ย.
06

โครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เรียนรู้การสร้างบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ ในรายวิชาสาขาคณิตศาสตร์ ณ ห้องSC1306 และห้องSC1905 เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13051

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเิ่พิ่มทักษะวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายผู้สอน “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์” เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ตลอดจนเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13041

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13008

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555
ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12980

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

การใช้อาคารเกินเวลา 21.00 น.

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมหาวิทยาลัยในกำกับ และการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12936

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 รุ่นที่ 4 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12751

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

ภาพโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมีผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่า 30% หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์เพิ่มเติมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เข้าโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12725

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงิน

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยระบบ Admissions คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th

ดาวน์โหลด รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงิน

092 : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
51.4 KiB
537 Downloads
รายละเอียด...

094 : สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาสถิติ
52.4 KiB
672 Downloads
รายละเอียด...

100 : สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
54.9 KiB
550 Downloads
รายละเอียด...

095 : สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี
53.0 KiB
558 Downloads
รายละเอียด...

099  : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
55.1 KiB
681 Downloads
รายละเอียด...

097  : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
65.8 KiB
826 Downloads
รายละเอียด...
 


Print Friendly, PDF & Email
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
51.4 KiB
537 Downloads
รายละเอียด...
สาขาวิชาสถิติ
52.4 KiB
672 Downloads
รายละเอียด...
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
54.9 KiB
550 Downloads
รายละเอียด...
สาขาวิชาเคมี
53.0 KiB
558 Downloads
รายละเอียด...
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
55.1 KiB
681 Downloads
รายละเอียด...
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
65.8 KiB
826 Downloads
รายละเอียด...

Older posts «

» Newer posts