ก.ย.
01

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานวิจัย

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 เคลือบฟิล์มบางนาโนไททาเนียมไดออกไซด์” ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011)” ระหว่าง 26-30 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
31

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน

http://www.nsm.or.th/nsm2009/images/thumb_m_no_image.jpgองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา สังกัด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน  ๓  อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” หนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2554 โดยความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษณ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ชุมชนสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9558

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ในการเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) & Cultural Innovation International Festival (CIIF) & Challenges and Innovation International Forum (CIIF) ณ I-Shou University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver สำหรับการสร้างเอกสารเว็บเพจให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 58 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์นิคมเกลือ-โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9465

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

SCIENCE AND TECHNOLOGY RMUTT JOURNAL

The purpose of Journal of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi is to disseminate knowledge and research in science and technology and to promote research to benefit society

http://www.stj.rmutt.ac.th

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
(เนื่องจากไม่มีรถมหาวิทยาลัย จึงขอให้ท่านเดินทางไปเอง)

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

OLYMPUS DIGITAL CAMERAตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการประกวด “จุดประกายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
16

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

โครงการ 79 พรรษา เฉลิมขวัญ พระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

SONY DSCคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงาน ๗๙ พรรษาเฉลิมขวัญ พระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานในพิธี และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9158

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts