ก.ค.
23

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ลงพื้นที่ชุมชน ณ วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์หนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สาธิตชุดต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยบอร์ด ESP8266 กับแอพลิเคชั่น Blynk สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99526

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ก.ค.
23

สัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เมือวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
22

Basic Python Programming: การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการ Basic Python Programming: การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99543

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
21

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย กิจกรรม ติดตามประเมินผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะสำหรับผู้พิการ โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99691

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99646

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทะเบียน ตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม D-Learn Microsoft Team บรรยายแนะนำการเรียน ที่ประสบผลสำเร็จในยุค 4.0 กิจกรรมนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST1 905 และ ST1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99578

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

แนะนำอาจารย์ใหม่ ดร.อัฏฐพล อิสสระ ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
14

ตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ FabLab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยทีมงาน ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เข้าตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab และให้สัมภาษณ์การดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ในกิจกรรม Site Visit to Lab: ตอน FabLab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(รูปส่วนหนึ่งมาจาก : สวทช.)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99669

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts