ก.ย.
30

RMUTT

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

ม.ค.
19

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 ด้านการมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนครั้งสูงสุด
2. ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 ด้านการมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนครั้งสูงสุด

ภาพบรรยากาศเพิมเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103652

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา

การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา
ตามประกาศมาตรการความปลอดภัยในช่วงการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ธ.ค.
29

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่
ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103362

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
20

โครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสด

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสด เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103366

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
18

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนสามโคก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษาต่อ (สัปดาห์แนะแนว) โรงเรียนสามโคก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103363

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «