ก.ย.
12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20190726-king10

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ณ ตำบลทับกวาง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในช่วงเช้า และเยี่ยมชมฟาร์ม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น รายวิชาการประกันคุณภาพ และรายวิชาเครื่องมือขั้นสูง เพื่อศึกษา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้จริงในระบบอุตสาหกรรมระดับประเทศ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินอาชีพในภายภาคหน้าของนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92048

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

 

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงาน Fab Lab คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ดำ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

jobsci20191018STATMATHคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้   Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ระบบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.ค.
16

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)

2019-10-16sar_33ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้เชิญหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92014

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการห้อง Discussion Room

posterDiscussion

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงาน The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019)

2019-10-12ICWRDEP 2019_03ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในหัวข้อเรื่อง “Bioenergy Production from Waste and Biomass with Microbes for Sustainable Development” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019) “Multi-Perspective on Water-Related Challenges” ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ณ Faculty of Engineering, Brawijaya University, Indonesia และได้เข้าพบพูดคุยเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำงานวิจัยร่วมกัน กับอธิการบดี Professor Benjamin L. Pecayo และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwest Samar State University ประเทศฟิลิปินส์ และ Assoc. Prof. Dr. Muzamir Bin Hasan มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92005

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Jitarsa2019

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI Program Workshop on Basic Agriculture, Food Crops and Animal Science ประกอบไปด้วย 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธาณรัฐอินโดนีเซีย สาธารรัฐเกาหลี ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์และงานวิจัยด้านข้าวของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ของคุณผจญ หวังชม จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91960

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

Naris-Assistant dean

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «