ม.ค.
10

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

tcas63SCI

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา และคุณไพบูลย์ ขุนอินทร์ ผู้อำนวยการกองบุคคล (อพวช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา 7 สาขาวิชา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96959

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

การแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games 19th)

20200215BondingGamesนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาในการแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games) วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96870

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

20200214PACCON2020_04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) ในงานประชุมวิชาการทางเคมี ระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 204 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96884

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

20200213Roadshow2020_32คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96943

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

20200213chemผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 102 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี และนำนักศึกษาภาควิชาเคมี คือ นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ และ นางสาววารุณี ธรรมชัย เข้ารับเกียรติบัตรการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15 (SCT#15) จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96928

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม DUltimate Basic Python Programming

Ultimate Basic Python ProgrammingUltimate Basic Python Programming
————————————————-

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม Data Visualization with Python

Data Visualization with Python

Data Visualization with Python
————————–————————

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมหารือ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับTrue Click Life”

20200212True_18True Click Life เข้าประชุมหารือกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96916

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

20200212coopsci_17ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96892

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสามโคก

20200211sci_07ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96850

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «