ธ.ค.
17

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร”

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (โรงเรียนวัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี) “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ST1-308 ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป.301 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากการลงตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมมือดำเนินงาน “กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103323

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารเยี่ยมชมสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอุตสาหกรรมอาหาร โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบผลิตอาหารของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103305

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

ประชุมทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดประชุมทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองคลังและหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฏระเบียบ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103257

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-แนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2564

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-แนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มทร.ธัญบุรี กับสถานศึกษาเครือข่ายและครูแนะแนว” โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะต่าง ๆ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103220

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) และคณะ เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งประชุมหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมืองนวัตกรรมอาหาร และผู้ประกอบการภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยะวิริยะนันท์ เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการและจุดเด่นด้านเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1-306 (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103188

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการทดสอบ IC3

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
10

การประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102586

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท จอมธนา จำกัด (ทำไอศรีม)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท จอมธนา จำกัด (ทำไอศรีม) ในการ ปรึกษาหารือเรื่องการทำความร่วมมือในด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์บริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102655

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
09

แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102631

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2563 ณ หอประวัติ และอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102689

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts