มิ.ย.
15

คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ในโครงการกำกับติดตามจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในประเด็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตบัณฑิตในประเด็นการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีผลงานที่โดดเด่น” ของคณะฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98499

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ “การบริหารความเสี่ยงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จากการประกวดการบริหารความเสี่ยงในโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98440

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2562

มิ.ย.
12

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ.ห้องปฏฺิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98367

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

การตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2564 จำนวน 6 หลักสูตร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98348

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8–12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ST 1–308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98265

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

สาขาวิชาชีววิทยา รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL ในโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต และทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี คือ ห้องปฏิบัติการการกลางสาขาวิชาชีววิทยา และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98290

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ http://www.salute.rmutt.ac.th/

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts