พ.ย.
30

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงวาระการประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ โดยมีหัวหน้างานประกันคุณภาพของคณะ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเนิด ชี้แจ้งงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ อาจารย์โอม สถิตยนาค หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชี้แจ้งเกี่ยวกับงานของฝ่ายที่ต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์ในภาควิชา และคุณสุชาติ สืบสาม เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล มาแนะนำเว็บที่แสดงระบบสารสนเทศงานวิจัยของคณะเพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาเข้าใจ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
29

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปี 2564 (โควตา MOU)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปี 2564 (โควตา MOU) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102539

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
47.5 KiB
56 Downloads
รายละเอียด...

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ลงทะเบียนวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเรียนผ่าน www.oreg.rmutt.ac.th หรือ RMUTT Student Smart Service Application

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6311172.1 KiB64
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6211177.2 KiB58
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA6111174.9 KiB48
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA6011175.2 KiB40

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6311175.2 KiB117
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211175.3 KiB54
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211275.3 KiB57
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111174.5 KiB57
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111274.9 KiB50
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011174.7 KiB34
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011275.0 KiB28

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6311198.0 KiB81
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211175.5 KiB57
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211275.6 KiB57
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111176.5 KiB58
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111276.5 KiB46
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011176.2 KiB33
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011276.1 KiB36

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6311175.1 KiB41
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6211177.5 KiB27
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH6111175.5 KiB34
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH6011175.0 KiB25

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6311174.4 KiB81
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6211174.9 KiB41
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST6111174.9 KiB77
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST6011176.1 KiB33

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311175.2 KiB129
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311275.6 KiB94
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311373.2 KiB83
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211176.3 KiB50
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211275.7 KiB59
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211375.1 KiB52
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111175.2 KiB145
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111275.6 KiB58
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111376.1 KiB42
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011174.7 KiB25
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011273.9 KiB30

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311174.4 KiB113
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311274.4 KiB149
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311397.2 KiB230
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211174.4 KiB144
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211274.3 KiB140
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211374.4 KiB104
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111174.6 KiB78
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111274.7 KiB64
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111374.6 KiB298
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011173.4 KiB45
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011273.6 KiB35
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT6012174.6 KiB28

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ชั้นปีที่ 1 BD 6311175.5 KiB118

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 1 STM6311175.4 KiB51

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 แบบเดิม ปรับปรุง

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1690

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
17

พิธีการต่อสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท และเข้าร่วมในพิธีการต่อสัญญาความร่วมมือระหว่างสอง​หน่วยงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102412

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
17

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์นิเทศที่มีผลงานนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ด้านสหกิจนานาชาติ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102358

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ภาพบรรยากาศการประกวดประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการประกวดประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102468

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี เข้าหารือเรื่องกำหนดนโยบายแผนงานเเละแนวทางการพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า

ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าพบ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารคณะฯ เพื่อขอเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาเเละหารือเรื่องกำหนดนโยบายแผนงานเเละแนวทางการพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102445

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2464

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ATOMIC BOY & ATOMIC GIRL 2020

Older posts «

» Newer posts