พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ ในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102227

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
09

การประชุมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัท ทัสซูโน่(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัท ทัสซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102249

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา แต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102335

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนธัญรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จำนวน 500 คน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102204

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
04

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี” ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48พระชันษา สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ลงทะเบียน 200 คนแรก จะได้รับแจกอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=16025 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

กิจกรรม Atomic Boy & Atomic Girl 2020

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Atomic Boy & Atomic Girl 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102278

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมออกแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102171

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์ ณ PB Valley Khao Yai Winery

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์ ณ PB Valley Khao Yai Winery ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นักศึกษาได้เรียนรู้สายพันธุ์องุ่นที่ใช้ทำไวน์แดงและไวน์ขาว กระบวนการหมัก การบ่ม และชิมไวน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102146

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts