มี.ค.
18

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

 

MOS TH1ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH) ณ มทร.กรุงเทพฯ Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181129graduate

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวศศิธร ไกรเทพ
148.9 KiB
66 Downloads
รายละเอียด...
Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

ประชุมกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer

20190315ITผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นนี้และผ่านการทดสอบ จะได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั่วประเทศ และได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมกันแบบ Work Integrated Learning และการลงนามข้อตกลงทางด้านวิชาการต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75425

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี นิทรรศการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม “บัวสายพันธ์ไทย” บูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดโปสเตอร์โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และการตอบคำถามชิงรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75334

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

20190315TQR_40คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Qualifications Register) ระยะที่ 2 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning outcome และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curriculum Mapping ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75277

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation and Smart Farm

rmutt food

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าเรื่องราวด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, Food Industry Research and Development Institute (Taiwan), Louisiana State University (USA), Universiti Sultan Zainal Abidin (Malaysia), E. G. S. Pillay Engineering College (India) พร้อมด้วย Yunnan University และ China Academy of Chinese Medical Sciences (China) จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference) ในหัวข้อ “Food Innovation and Smart Farm :FISF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและอัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 ก.ค. 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ผู้สนใจสามารถศึกษาและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ www.fisf.rmutt.ac.th
รศ.ดร.ประเสริฐ ยังกล่าวอีกด้วยว่า การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะก่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับงานวิจัย อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เกิดให้ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้ Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้ารับสมัครงานโปรแกรมเมอร์

20190314IT_19บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้าแนะนำตำแหน่งงานของบริษัทและรับสมัครโปรแกรมเมอร์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75433

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bioวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒”

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภายในงานมี การประกวดตำส้มตำลีลา การประกวดภาพถ่าย “ว้าว…คณะวิทย์” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์รักสองฝั่งคลอง”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75454

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

Older posts «

» Newer posts