มิ.ย.
19

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-000-0001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98574

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98565

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และคณะ ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ เพื่อสร้าง New skill ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนเริ่มปีการศึกษา 2564 รวมถึงการพัฒนา Up-skill, Re-skill ในทักษะวิชาชีพสำคัญให้บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 325 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98555

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอวาทแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98524

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายรงเรียนในสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนวัตกร” ได้บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจาย (Face Shield) จำนวน 153 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนในสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 9 โรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ จังหวัดสระบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98516

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน  2563 นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ในโครงการกำกับติดตามจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในประเด็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตบัณฑิตในประเด็นการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีผลงานที่โดดเด่น” ของคณะฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98499

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ “การบริหารความเสี่ยงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จากการประกวดการบริหารความเสี่ยงในโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98440

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts