ก.ย.
16

ขอแสดงความยินดีกับนางวารุณี คำภีระ ที่ได้รับพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้แก่ นางวารุณี คำภีระ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100459

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Classroom for Furture Education”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาชีวทยา ในหัวข้อเรื่อง “Digital Classroom for Furture Education” เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำปฏิบัติการและวิจัยด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา โดยในกิจกรรม work shop นักศึกษาได้ทดลองใช้ smart microscope ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิต และถ่ายภาพแบบ real time ผ่านอุปกรณ์เสริมที่สามารถบันทึกภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัดให้กับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100411

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

โครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดโครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้แก่นักศึกษาชีววิทยา และศิษย์เก่าของสาขาชีววิทยา โดยได้รับเกียรติจากคุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล​ และคุณกันตชนม์ ศิวะพิม,​ จากบริษัท Eden AgriTech และคุณสามารถ ต่ายขาว จากบริษัท Smart Cordy farm มาเป็นวิทยากร​ ในการนี้​ ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จง​สวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ให้เกียรติ​เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาท​แก่ผู้เข้าร่วม​โครงการฯเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100360

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
14

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพครูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ ดร.นนธิยา มากะเต และอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม GeoGebra เบื้องต้น” ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ และอาจารย์โอม สถิตยนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โมเดลการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100334

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
14

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกรีนยูนิเวอร์​ซิตี้​ฯ​ “โครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสดเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ​น้ำในคลองภายในมหาวิทยาลัย​ฯ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกรีนยูนิเวอร์​ซิตี้​ฯ​ “โครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสดเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ​น้ำในคลองภายในมหาวิทยาลัย​ฯ” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นี้ บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไส้เดือน ดร. เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์

(กิจกรรมจัดโดยนักศึกษาชมรม Green University RMUTT ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้บันทึกกิจกรรมลงระบบ Activity Transcrip กิจกรรมในหมวดส่งเสริมด้านวิชาการ ส่วนงานของมหาวิทยาลัย) 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

ประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวทช. คุณเสาวดี คล้ายโสม ผู้ประสานงาน สวทช. และคุณศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ นักวิชาการ สวทชประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100317

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ นลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
09

คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) สวทช.

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย ตลอดจนความร่วมมือในอนาคต ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) สวทช. ในวันที่ 8 กันยายน 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100277

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts