ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ในโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM+Leadership Week China and Thailand 2019

SleepyTeamSearchingTeamNeverTooYoung toLead

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

20190806sciดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85280

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ค่ายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

20190806Fablabคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันทร์ เทียบสอนไชย และ อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84656
Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

montitra-Appchem

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

โครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019

20190804STEM_07นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมปิด โครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 โดยมีนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ 35 คน ้มื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวชิราวุธวิทยาลัย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84692
Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

20190804Fablabคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อ.ประภาส ทองรัก และ อ.สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์เป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่างๆของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84623

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

20190803Physicsสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85079

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี

20190801Chem_72ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี โดยมีคุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84945

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

20190801Food_83คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การยกระดับและการพัฒนาสินค้าเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรม” และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรอาหารร่วมภาคเอกชน” เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84726

20190802Food_54วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย”กรณีศึกษาการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร” ลำดับถัดมาเป็นการบรรยาย “การเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจภาคการเกษตรตั้งแต่เกษตรกรถึงผู้ส้รางเทคโนโลยี” โดย ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

และช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและการพยากรณ์อากาศ เพื่อวางแผนด้านการเกษตร” โดย ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเป็นการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” โดย ดร.พิเชษฐ์ คุณากร จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84727

20190803Food_36วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยาย “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84725

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

20190731Fablabคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อ.ประภาส ทองรัก และ อ.สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามเป็นปนะธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84625

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts